Toelichting

In een Streefbeeld formuleert de schoolleiding – bij voorkeur met betrokkenheid van het hele team en andere stakeholders –een samenhangend beeld van de school over vier jaar. Het Streefbeeld beschrijft een gemeenschappelijk perspectief. Bouwstenen van het Streefbeeld zijn – naast de visie/missie: kernwaarden en leidende principes, kenmerken van het onderwijs (onderwijsconcept) onderwijsaanbod, de onderwijsorganisatie, de organisatiestructuur. Ook bevat het Streefbeeld uitspraken over hoe gaan we met elkaar om, wat zijn de do’s en don’ts, de besluitvormingsprocessen, de rol van de leiding[1].

Het Streefbeeld geeft tevens een antwoord op de vraag hoe de school(leiding) aan de slag gaat met hardnekkige of structurele vraagstukken waar de school mee worstelt.

 

Toepassing

Er kunnen verschillende redenen zijn om een Streefbeeld te formuleren, bijvoorbeeld:

 • De school wil haar beleid op langere termijn herijken.
 • Er zijn structurele problemen of niet opgeloste steeds terugkerende klachten en de schoolleiding wil die vanuit een ‘wenkend perspectief’, beleidsrijk oplossen.
 • De schoolleiding heeft een nieuwe, andere personele bezetting. Er is behoefte aan teamontwikkeling in het MT rond een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld.
 • Het team, het bestuur, de MR, de ouders  vragen om een visie van de schoolleiding.
 • De school wil bij haar marketingstrategie, in de samenwerking met andere organisaties of in verband met een  fusie uitgaan van een helder profiel.

 

Werken met een Streefbeeld, waarom?

Een Streefbeeld brengt positieve energie in de organisatie omdat het uitgaat van het antwoord op twee kernvragen:

 1. ‘waarom (waartoe) zijn wij van betekenis voor onze leerlingen?’ en
 2. ‘hoe willen wij van betekenis zijn voor onze leerlingen’.

Het Streefbeeld verbindt de onderstroom met de beleidsmatige en managementkant van de organisatie.

Een Streefbeeld wordt geformuleerd met inbreng van de ‘stakeholders’.

Daarmee bereik je optimale betrokkenheid en verbinding van medewerkers aan het beleid.

Een Streefbeeld maakt ook duidelijk wat of wie je niet bent.

Een Streefbeeld brengt lijn in de besluitvorming en biedt handvatten hoe passie te verbinden met zakelijke keuzes.

Een Streefbeeld helpt je ‘leiding te geven vanuit de toekomst’.

 

Formuleren en werken met van een Streefbeeld

omvat een aantal stappen:

 1. Analyse: waar staan we als school?
  1. Kracht van de school
  2. Inventariseren van de belangrijkste problemen, klachten en uitdagingen
  3. Scenario’s die ons verder helpen
 2. Streefbeelden (2 of 3 uitgeschreven scenario’s)
 3. Een Streefbeeld omarmen;  hoe met betrokkenheid uit de school het Streefbeeld op te stellen: binden en verbinden.
 4. Hoe als leiding en als school te werken met een Streefbeeld
 5. Plan van aanpak  komende vier jaar en activiteitenplan lopend, komend schooljaar.

 

Literatuur                                   

 • Leidinggeven aan ontwikkelingsgericht leren (Meso Focus), Louis Steeman en Frank Weijers
 • Leidinggeven aan professionals, niet doen. Mattieu Weggeman
 • Structures in Fives, Mintzburg
 • Leiders in cultuurverandering Jaap Boonstra

………..