Vijf verschijningsvormen

In onderstaande overzicht zijn 5 verschijningsvormen van onderwijs(organisaties) getypeerd (A-school, B-school, C-school enz. t/m E-school)

De schooltypen zijn beschreven aan de hand van 8 kenmerken van schoolontwikkeling.

De kenmerken 1 t/m 4 beschrijven de organisatorische kant van scholen en schoolontwikkeling[1].

De kenmerken 5 t/m 8 beschrijven de onderstroom in de organisatie.

Een school bevindt zich in een stabiele fase als de kenmerken 1 t/m 7 in één lijn liggen.

Het 8-ste kenmerk –thema’s die spelen–  bepaalt de dynamiek in de organisatie.

 

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling kan gedurende een aantal jaren plaatsvinden binnen één verschijningsvorm.

Door externe of interne factoren kan er zoveel discongruentie ontstaan tussen de 8 kenmerken van een verschijningsvorm dat de school zich wil of moet ontwikkelen naar een volgend verschijningsvorm. Een C-school bijvoorbeeld ontwikkelt zich naar een D-school.

 

Toepassing:

 1. Analyse: waar staan we nu? (verschijningsvorm)
 2. Analyse: wat zijn de belangrijkste bronnen van problemen en conflicten?[2] Wat zijn binnen onze school de discongruenties?
 3. Ambitie: waar zijn wij naar op weg?[3]

Welke school willen wij zijn over 3 á 4 jaar?  (Streefbeeld formuleren).

 1. Doorontwikkelen binnen een verschijningsvorm?
 2. Of ontwikkelen naar een volgende verschijningsvorm?
 3. Besluitvorming, innovatiestrategie, Plan van Aanpak,
 4. Leiderschapsontwikkeling.
  1. Wat hebben wij als leidinggevenden te doen.
  2. Ieder persoonlijk en wij als team?

 

Verschijningsvormen van scholen en schoolontwikkeling (VO)

Aanbodgericht gehoorzaamheidsonderwijs

Overgangsfase

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Kenmerken van schoolont-wikkeling

A-school

B-school

C-school

D-school

E-school

1.     Visie, missie

Kennisoverdracht
Kennis + persoon van de leerling
Leerlijn + ontwikkelingslijn
Integratie leren & ontwikkelen
Persoonlijke groei: leren = ontwikkelen

2.     Onderwijs

“Onderwijs”- aanbod
Doorgaande lijn + activiteiten voor leerlingbegeleiding (buiten de lessen)
Onderwijs en ontwikkeling (leerling-begeleiding) raken elkaar
Onderwijs & ontwikkelings-stimulering
Cyclisch: aan de hand van leer- en ontwikkelingsvragen

3.     Organiatie-ontwikkeling

–        Structuur-        Personeel

Eén persoon aan de top.Uitvoering: individuele experts
SectiesStaf, conrectoren, Middenmanage-ment. Uitvoerende docenten.
Scheiding:  bezinnen, beslissen, uitvoeren, afstemmen
Matrixorganisatie:vaksecties, mentoren, teams/afdelingen.
Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
Teams verantwoordelijk voor onderwijs +begeleiding.Teamleiders in de lijnorganisatie.
Dynamische, fluïde organisatie.(ad hoc-cratie)

4.     Samenwerking en coördinatie-mechanismen

Regels, afspraken
Regels + procedures & hiërarchie
Wederzijdse afstemming vs. Regels & procedures
Direct leiding geven + resultaatverant-woordelijke teams
Rolwisseling & improvisatie

5.     Cultuur

ZZP / autonome professional
Politiek / sociale groepjes (eilandjes)
Ontmoeten & strijd
Integratie
Reflectie

6.     Groeps-dynamisch

Ik
Ik, jij, jullie
Jij en ik & onze taak
Wij
Wij + ik in ontwikkeling

7.     Leiderschap

Persoonlijk leiderschap, gezag
Management& hiërarchie
Onderwijskundig leiderschap
Transactioneel(1+1=3)
Transformatief

8.     Thema’s die spelen

(waar is gedoe over)

Ruimte van de experts/professio-nele vrijheid
Verlies aan autonomieOpgeven/inleveren
MachtsstrijdWie is de baas?Orde/chaos
Professionele identiteit:Collegiale teamworker vs. autonoom professional
Persoonlijke identiteit: verbinden van uniciteit